Telefonisch Bereikbaar ma-vr 09:00-18:00   053 - 436 35 00 

Voorwaarden Bedrijven, Ver, Stichtingen

Algemene Leveringsvoorwaarden bedrijven, verenigingen en stichtingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan koper(s) aanbiedt;
2.     Koper: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, (sport)vereniging of stichting en een overeenkomst al dan niet op afstand aangaat met de ondernemer;
3.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.     Dag: kalenderdag; Werkdag: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Zaterdag en zondag zijn NIET werkdagen.
8.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

 
Identiteit van de ondernemer.
Ultimate Sports, gevestigd aan de Gronausestraat 185, 7533 BZ te Enschede, Nederland (the Netherlands).
Telefoon: 0031 (0)53 4363500;
E-mail: info 'et' (@) ultimatesports.nl
Website: ultimatesports.nl
Geregistreerd Kamer van Koophandel onder nummer 08110010.
BTW nummer NL 104739769 B01
Ultimate Sports pleegt in- en verkoop van sportgerelateerde materialen in de breedste zin van het woord en is leverancier van voedingssupplementen en aanverwante zaken zoals borduurwerk en drukwerk.

Artikel 2 ALGEMEEN
1.- Onder koper wordt verstaan: koper en/of opdrachtgever, handelend als natuurlijk persoon, die handelt in uitoefening van een bedrijf, vereniging, stichting e.d., of als niet natuurlijk persoon, dus als rechtspersoon.
2.- De bepalingen van deze algemene voorwaarden, gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst alsmede precontractuele overeenkomsten tussen Ultimate Sports en koper waarop Ultimate Sports deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3.- Door koper gehanteerde voorwaarden kunnen op en tussen partijen gesloten overeenkomst slechts van toepassing zijn indien ze door Ultimate Sports schriftelijk zijn aanvaard.
    Koper gaat akkoord met, en is eerst dan gebonden aan deze voorwaarden indien hij/zij de gelding ervan heeft aanvaard middels de bevestiging hiervan tijdens het bestelproces.
4.- Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd, dient bij de bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens is zo nauw mogelijk te worden aangesloten bij de vernietigde bepaling.
5.- Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ultimate Sports en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voorzover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
6.- Voorzover toepasselijk moet deze voorwaarden onder het begrip “zaken”; onder meer zowel worden verstaan voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, als diensten.

Artikel 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES
1.-Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit door koper wordt aanvaard, heeft Ultimate Sports het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de eventueel bij de aanvraag van de zijde van koper verstrekte gegevens.
2. -De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
De in dit lid genoemde voorwaarden hebben betrekking op op maat gemaakte aankopen en opdrachtbevestigingen voor koper(s) en bedrijven, welke niet geplaatst kunnen worden via de webwinkel en expliciet geen betrekking hebben op aankopen via de webwinkel.
3.-Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Ultimate Sports binden Ultimate Sports slechts voor zover deze toezegging en/of afspraken door Ultimate Sports schriftelijk zijn bevestigd.
-Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
4.-Afgeprijsde producten danwel aanbieding/uitverkoop producten kunnen worden geruild. Retourneren is mogelijk onder de voorwaarden van terugzenden verderop genoemd in deze voorwaarden.
 (Bovenstaand artikel heeft geen betrekking op website aankopen). De reden voor bovenstaand artikel is gelegen in het feit dat voordat de opdrachtbevestiging wordt gemaakt er veel werk is verricht. i.e. er zij  samples opgevraagd, onderhandelingen gedaan, tekeningen gemaakt etc. etc.
5.-Koper mag de overeenkomst kosteloos annuleren, indien Ultimate Sports nog niet begonnen is met de uitvoering hiervan. Uitzondering hierop genoemd in lid 6 van dit artikel.
6.-Alle door Ultimate Sports gemaakte offertes die uitmonden in een schriftelijke opdrachtbevestiging worden bij annuleren van de opdracht, na uitbrengen van de opdrachtbevestiging voor een bedrag van 5% van het totaalbedrag van de opdrachtbevestiging gefactureerd, met een minimumbedrag van 50,00 euro.
    
Artikel 4 PRIJZEN
1.-Prijzen in offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen, gelden exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
De prijzen vermeld in de webshop zijn inclusief 21% BTW.
2.-De door Ultimate Sports genoemde prijs is gebaseerd op inkoopprijzen en op andere kostenfactoren. Wanneer één van de prijsbestanddelen na totstandkoming van de overeenkomst en voor algehele uitvoering ervan wordt verhoogd, is Ultimate Sports gerechtigd de overeengekomen prijs rato te verhogen onder de volgende voorwaarden:
- de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen, of:
- de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3.- Een samengestelde prijsopgave verplicht Ultimate Sports niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.-Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 
Artikel 5 VERVOER EN/OF RISICO
1.-Alle door Ultimate Sports geleverde zaken reizen voor haar rekening en risico tot aan het moment van aflevering aan het door koper opgegeven adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen bijvoorbeeld middels aanvaarding van een offerte met hierop vermelde vervoerskosten enz. De wijze van transport wordt door Ultimate Sports bepaald. Ultimate Sports houdt zich ten allen tijden het recht voor zaken en goederen rechtstreeks vanaf de leverancier en/of fabrikant te laten vervoeren. Dit zonder voorafgaande opgaaf of vermelding aan koper.
2.-Tenzij anders is overeengekomen, zijn in- en uitvoerrechten, inklaringskosten, belastingen e.d. voor rekening van koper.
3.- Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.
Voordat de overeenkomst gesloten wordt, zal aan koper de totaalprijs duidelijk worden gemaakt.
 
Artikel 6 LEVERING
1.-Koper dient Ultimate Sports volledig en juist in te lichten omtrent (de omvang van) de uit te voeren werkzaamheden. Indien blijkt dat inlichtingen niet volledig, dan wel onjuist, waren en als gevolg daarvan door Ultimate Sports extra kosten dienen te worden gemaakt, zullen deze kosten waaronder man-uren, extra materiaalkosten en vervoerskosten, door Ultimate Sports aan koper in rekening worden gebracht.
2.-Koper dient ervoor te zorgen dat Ultimate Sports zonder bijkomende werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip met de opdracht kan beginnen. Indien Ultimate Sports gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Ultimate Sports ter beschikking heeft gesteld.
3.-Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen en/of dat binnen een bepaalde termijn door Ultimate Sports uit te voeren werkzaamheden zullen zijn voltooid, wordt deze termijn verlengd indien en voorzover koper nog niet alle voor de uitvoering van overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen.
4.- Wij streven ernaar om het product binnen 14 dagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na uw bestelling worden geleverd. Indien dit niet mogelijk is (product is tijdelijk niet op voorraad) of er is om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van uw bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht uw bestelling zonder kosten te annuleren.
5.-Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Ultimate Sports de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.-Indien Ultimate Sports een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze levertijd nimmer een fatale termijn.
7.-Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Ultimate Sports de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.-Voedingssupplementen dienen koper in ongeopende en onbeschadigde verpakking te bereiken. Indien koper de verpakking(en) geopend, aangebroken danwel anderszins beschadigd ontvangt, dient koper Ultimate Sports onmiddelijk (of op zo kort mogelijke termijn) hiervan op de hoogte te stellen echter binnen 3 dagen na ontvangst van de desbetreffende producten en/of verpakking(en).

9. – Zichttermijn.
1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen en maximaal 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, (tenzij anders overeengekomen is conform art 5, lid 9, sub 3.)
2. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Afgeprijsde artikelen of aanbiedingen kunnen NIET worden geruild of geretourneerd. Op deze artikelen bestaat geen herroepingsrecht.

Uitsluiting herroepingsrecht
UH1.     Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor de volgende producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; Bij op maat gefabriceerde producten zoals rugbyshirts kan een aanbetaling worden verlangd.;
Hiervan kan echter worden afgeweken in geval van een spoedorder, dit om geen productietijd te verliezen. Wenst de koper alsnog de (spoed)opdracht te annuleren dan worden annuleringskosten in rekening gebracht van ten minste 168,00 euro excl. BTW.
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn, bijvoorbeeld, vaseline, sporttape, ondergoed, sportprijzen, en sportvoeding
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.
g. die zijn afgeprijsd, een OPRUIMINGS- artikel of een uitlopend artikel betreffen. Deze kunnen uitdrukkelijk niet worden geruild of geretourneerd. Dit geldt niet voor AANBIEDINGEN, deze kunnen wél worden geretourneerd.
h. custom made artikelen die besteld zijn middels een separate opdrachtbevestiging, dit betreft hoofdzakelijk rugbyshirts. Ultimate Sports is hierbij in sterke mate afhankelijk van derde partijen waarbij geen invloed kan worden uitgeoefend op productieprocessen en levertijden. Deze kunnen uitdrukkelijk niet worden geruild of geretourneerd.
UH2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
b. betreffende weddenschappen en loterijen.

3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

4. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
5. De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.
6. Bij vooruitbetaling zal Ultimate Sports het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen.

Artikel 7 MONSTERS OF MODELLEN
1. -Is koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed het slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te antwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
2. –Indien koper uitdrukkelijk vraagt om toezending van monsters dienen deze inclusief eventuele verzendkosten altijd betaald te worden.
De aangeboden en getoonde producten zijn duidelijk en zo volledig als mogelijk waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven als naar redelijkheid verwacht mag worden.
3. -Speciaal opgevraagde monsters dienen bij niet plaatsen of niet doorgaan van de opdracht altijd afgenomen te worden.

Artikel 8 WIJZIGING/ANNULERING
1.-Wijziging of annulering van de overeenkomst door koper behoeft de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Ultimate Sports. Indien koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, is hij gehouden de daaruit voor Ultimate Sports voortvloeiende inkomens en/of vermogenschade te vergoeden.
2.- Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in mondeling overleg dienovereenkomstig aanpassen.
3.-Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Ultimate Sports zal koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.-Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties heeft, zal Ultimate Sports koper hierover van te voren inlichten.
5.-Indien een vast tarief is overeengekomen zal Ultimate Sports daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
6.-Wijzigen of annuleren van een bestelling via de webshop

Artikel 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.-Ultimate Sports behoudt zich eigendom voor van de aan koper krachtens de overeenkomst (af)geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken en de daarbij ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden geheel is voldaan, alsmede totdat de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door koper zijn voldaan.
2.-Koper verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of anderszins deze zaken te bewaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover koper op dat moment aan zijn verplichtingen jegens Ultimate Sports heeft voldaan.
3.-Indien koper handelt in strijd met hierboven in lid 2 genoemde verplichtingen, heeft Ultimate Sports het recht alle door haar (af) geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. Koper is verplicht Ultimate Sports daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar en/of door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimte te verlenen.
4.-Alle door Ultimate Sports geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software (elektronische) bestanden enzovoort blijven eigendom van Ultimate Sports totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Ultimate Sports gesloten overeenkomsten is nagekomen.
5.-Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is koper verplicht Ultimate Sports binnen drie dagen daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 10 BETALING
  9.-Ultimate Sports is bevoegd tot verrekening van alle vorderingen op koper met iedere schuld behorende aan de desbetreffende koper.
  8.-Ultimate Sports is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen in alle redelijkheid op te schorten totdat koper aan al zijn opeisbare verplichtingen jegens haar heeft voldaan.
Indien Ultimate Sports hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
  7.-In ieder geval is koper in geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
Bovenomschreven verplichtingen laten aanspraken van Ultimate Sports om integrale schadevergoeding te verkrijgen onverlet.
  6.-In het bovenomschreven geval is koper eveneens verplicht het buitenrechtelijke incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten aan Ultimate Sports te voldoen.
  5.-Indien betaling niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is koper terstond van rechtswege in verzuim en is, na het verstrijken van de in lid 2 genoemde betalingstermijn aan Ultimate Sports een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BA.
  4.-Door koper gedane betaling strekken allereerst ter afdoening van verschuldigde kosten renten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien koper aangeeft dat de betaling betrekking heeft op andere facturen.
  3.-Indien enige betalingstermijn door koper is overschreden, is het integraal openstaande factuurbedrag, naast de overige nog openstaande facturen, zonder ingebrekestelling terstond opeisbaar. Zulks is eveneens het geval indien sprake is van surseance van betaling, faillissement en/of curatele, beslag of liquidatie.
  2.-Betaling van door Ultimate Sports aan opdrachtgevers of kopers gedane facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
Speciaal bestelde producten kunnen niet geruild worden.
Artikelen dienen ten alle tijde contant, onder rembours danwel 100% vooruit te worden betaald. Dit geldt tevens voor modellen, samples, monsters en speciaal te bestellen producten. Speciale producten zijn die producten die niet standaard in ons assortiment zitten en / of moeilijk te verkrijgen zijn.
1.-Ultimate Sports is ten allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen van koper door middel van zekerheidsstelling, dan wel gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 11 RECLAME
Er wordt daarom getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.
  9.-Indien bij nabestelling of hernieuwde bestellingen van dezelfde zaken, sprake is van geringe afwijking in grijswaarde, kleur, omvang, dikte of uitvoering, bestaat aan de zijde van koper geen recht van reclame.
  8.-Ultimate Sports is bevoegd retourzendingen te weigeren, tenzij de mogelijkheid van retournering uitdrukkelijk is overeengekomen.
  7.-Geen reclame kan worden behandeld indien geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.
  6.-Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of alsnog te leveren zaken. Ook niet aan al zijn, of zullen worden geleverde zaken ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
  5.-Op Ultimate Sports rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien koper niet aan al zijn verplichtingen jegens Ultimate Sports tijdig en volledig heeft voldaan.
  4.-Indien Ultimate Sports van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft Ultimate Sports het recht om na overleg met koper de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van koper aan Ultimate Sports op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde te retourneren tegen geldig TNT tarief. Waarbij laatstgenoemde kosten worden vergoed door Ultimate Sports.
  3.-Reclame geeft koper geen recht betaling te weigeren of op te schorten.
Koper kan hierbij kiezen tussen vervanging of herstel van de producten en/of diensten of ontbinding van de overeenkomst.
  2.-Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking, dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt, doch in ieder geval binnen een maand na voltooiing van het werk of na levering schriftelijk en gemotiveerd aan Ultimate Sports worden gemeld, bij gebreke waarvan het werk of de geleverde zaken geacht worden, in goede staat en/of hoeveelheid te zijn aanvaard.
Bij zichtbare gebreken en/of onjuiste aantallen dient koper binnen bekwame tijd na ontdekking na levering of voltooiing van het werk schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan Ultimate Sports mededeling te doen, bij gebreke waarvan de geleverde zaken en/of het werk geacht worden, dan wel wordt, in goede staat en hoeveelheid te zijn aanvaard.
1.-Koper wordt aangeraden het werk en/of het geleverde onmiddellijk na voltooiing, respectievelijk levering ervan op zichtbare gebreken en/of aantallen te controleren.

Artikel 12 VRIJWARING
Indien koper aan Ultimate Sports informatiedragers, electronische bestanden of software enzovoort verstrekt garandeert deze dat de informatiedragers electronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 OVERMACHT
In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 14 GARANTIE
1.-Ultimate Sports staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en/of door haar geleverde zaken, met dien verstande dat Ultimate Sports als gevolg van niet deugdelijk verrichte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken, gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk en/of levering van de niet deugdelijke zaken, de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren en bedoelde zaken, ten keuze van Ultimate Sports, zal vervangen of herstellen.
2.-Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig of onjuist gebruik, dan wel onderhoud of na een door koper zelf, of door derden, zonder toestemming van Ultimate Sports, aangebrachte wijziging of reparatie en/of door in opdracht van koper gebruikte materialen of werkwijze(n), vallen buiten de garantie.
3.-Aanspraak op garantie bestaat slechts indien koper aan al diens verplichtingen jegens Ultimate Sports (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
4.-In het lid 1 omschreven geval dient koper ervoor zorg te dragen dat Ultimate Sports de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden, zonder bijkomende kosten en/of extra werkzaamheden, opnieuw kan uitvoeren.
5.-Indien koper een beroep kan doen op een door de leverancier van het geleverde verstrekte garantie, zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat de door Ultimate Sports gegeven garantie nimmer een grotere omvang dan deze garanties kunnen hebben. De garantiebepaling  geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
6.-Op herstel of vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing.

Artikel 15 OPSCHORTING, ONTBINDING, SCHADEVERGOEDING EN VERVAL
een bedrijf, geldt een termijn van een jaar.
Indien koper een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van
  6.-Onverminderd het hiervoor bepaalde vervallen de vorderingen van koper na verloop van een half jaar na levering en/of oplevering.
  5.-Van verzuim aan de zijde van Ultimate Sports kan slechts sprake zijn indien koper haar schriftelijke ingebrekestelling heeft doen toekomen met daarin een redelijke termijn voor nakoming van de door Ultimate Sports aangegane verplichtingen binnen de in deze ingebrekestelling genoemde termijn uitblijft.
  4.-Indien de overeenkomst wordt ontbonden heeft Ultimate Sports recht op vergoeding door koper van de door haar geleden vermogensschade, tenzij de ontbinding het gevolg is van verzuim en/of overmacht aan de zijde van Ultimate Sports.
  3.-De kosten van terugname, opslag en verkoop van bedoelde zaken komen voor rekening van koper. Ultimate Sports heeft recht hetzij de zaken onder haar te houden totdat koper zijn verplichtingen met inbegrip van rente, kosten en (volledige) schadevergoeding integraal heeft voldaan, dan wel de zaken aan derden te verkopen, in welk geval netto opbrengst in mindering wordt gebracht op het integraal door koper aan Ultimate Sports verschuldigde.
  2.-In geval van ontbinding heeft Ultimate Sports het recht alle door haar geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. De opdrachtnemer of verkoper is gehouden Ultimate Sports hiertoe alle medewerking te verlenen, met name door haar aangewezen personen, toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te verlenen.
In deze dergelijke gevallen rust op Ultimate Sports geen enkele aansprakelijkheid tot betaling van schadevergoeding.
  - zich overigens omstandigheden voordoen die de verhaalmogelijkheden van Ultimate Sports in gevaar kunnen brengen.
  - koper een rechtspersoon is en die rechtspersoon wordt ontbonden dan wel, indien koper overlijdt of niet meer bij machte is diens bedrijf uit te oefenen;
  - ten laste van koper conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
  wordt verklaard en/of op andere wijze de beschikking over diens vermogen verliest;
  - koper surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement
  - koper één van de verplichtingen uit de overeenkomst, de wet of deze algemene voorwaarden niet, tijdig of niet behoorlijk nakomt;
1.-Ultimate Sports is bevoegd haar uit de overeenkomst jegens koper voortvloeiende verplichtingen op te schorten, mits dit in alle redelijkheid geschiedt, en/of de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke verklaring geheel, dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op volledige vergoeding van kosten, schaden en interesse, indien:

Artikel 16 INTELLECTUELE EIGENDOMMEN EN AUTEURSRECHTEN
1.-Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoud Ultimate Sports zich de rechten en bevoegdheden voor die Ultimate Sports toekomen op grond van de auteurswet.
5.-Ultimate Sports behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  voortvloeit.
4.-Alle door Ultimate Sports eventueel verstrekte stukken zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enzovoort zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Ultimate Sports worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders
3.-De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Ultimate Sports tot stand gebrachte ontwerpen schetsen tekeningen , films software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Ultimate Sports, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld tenzij anders is overeengekomen.
2.-Het is koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
zonder schriftelijke toestemming van Ultimate Sports, te kopiëren of in welke vorm dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden op straffe van een vergoeding van 250,00 euro excl. BTW per foto, ontwerp of tekening.
   a. Het is uitdrukkelijk verboden foto's, ontwerpen, tekeningen en dergelijke, ontworpen danwel gefabriceerd door Ultimate Sports welke worden getoond op de website

Artikel 17 GESCHILLEN
1. - Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info 'et' (@) ultimatesports.nl
Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
2. - Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 18 TOEPASSELIJK RECHT
Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Op elke overeenkomst tussen Ultimate Sports en koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
Alle rechten voorbehouden. ® 2003 Ultimate Sports, Enschede.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede.

Kopiëren, deels kopiëren of op welke andere wijze dan ook vermenigvuldigen van deze Leveringsvoorwaarden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ultimate Sports is uitdrukkelijk verboden.